Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med BRF Gunnareds Kyrkby
Datum: 2023-05-23
Tid: 17.30
Plats: Gunnareds Kyrka, Angered
§1 STÄMMANS ÖPPNANDE
Föreningens ordförande Lalith De Silva, förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
 
§2 Röstlängd
Röstlängd fastställdes enligt bilaga till protokollet. Totalt representerades 9 av föreningens hushåll. Totalt 5 fullmakt är inlämnat.
 
§3 Stämmoordförande  
Till ordförande för stämman valdes Hans Carlsson.
 
§4 Stämmosekreterare
Till sekreterare för stämman valdes Shien Jamal Rezaii, lägenhetsnummer HH 44.
 
§5 Justerare
Att jämte ordförande justera stämmoprotokollet valdes Jacqueline Rivero Amigo,     lägenhetsnummer HH 22.
 
§6 Rösträknare
Till rösträknare valdes Niklas Bryngelsson, lägenhetsnummer HH 42
 
§7 Kallelse
Stämman godkände kallelsen, då denna skett i stadgeenlig ordning.
 
§8 Årsredovisning
Styrelsens årsredovisning för tiden 2022-01-01-2022-12-31 behandlades. Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.
 
 
§9 Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31 behandlades. Stämman beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
 
§10 Resultat och balansräkning
Stämman beslutade fastställa resultaträkningen för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31 samt balansräkningen per 2022-12-31, som slutade på
1 564 480 kr.
 
§11 Resultatdisposition
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att resultatet disponeras enligt följande:
Balanserat resultat:                                                            1 564 480 kr       
Årets resultat:                                                                    195 394 kr
Årets fondavsättning enligt stämmobeslut:                    – 200 000 kr
Årets ianspråktagande av underhållsfond:                        84 696 kr
Summa underskott/överskott:                                        1 644 570 kr
Att balansera i ny räkning:                                                1 644 570 kr
 
 
 
§12 Ansvarsfrihet
Stämman beslutade bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för tiden 2022-01-01 – 2022-12-31.
 
§13 Antal ledamöter och suppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska öka styrelsemedlemmar. Dessa består av 4 ledamöter och 2 suppleant.
 
§14 Arvoden
Beslutas av arvoden skall utgå för tiden 2023-01-01 – 2023-12-31 enligt följande:
Styrelsearvode:
Fastställs till 37 150 kr, alltså en höjning med 2150 kr.
Revisionsarvode:
Betalas enligt fakturan.
Arvode till valberedning.
Fastställs till 3000 kr.
 
§15 Styrelseordförande
Beslutade att styrelseordförande skall väljas under konstitueringsmötet.
 
§16 Styrelseledamöter och suppleanter
Ordinarie styrelseledamöter:
Beslutade att välja ledamöter så att styrelsen har följande sammansättning:
Lalith De Silva (ledamot)                    HH 24              1 år                       Vald till 2024
Shirin Salman (ledamot)                      HH10              2 år                        Nyvald till 2025
Niklas Bryngelsson (ledamot)             HH 42              2 år                       Omval till 2025
Klara Jakic (ledamot)                          HH 20              2 år                       Nyvald till 2025
                              
Suppleanter
Beslutade att välja suppleanter enligt nedan sammansättning:
Vladimir Guerra Fassio (suppleant)      HH 18            1 år                      Vald till 2024
Shien Jamal Rezaii (suppleant)             HH 44            1 år                      Vald till 2024
 
§17 Revisorer
Stämman beslutade att som auktoriserad revisor, för detaljgranskning och revision av föreningens räkenskaper utse revisionsbyrån KPMG till 2024.
 
 
§18 Valberedning
Stämman beslutade att valberedning skall tillsättas.
Till valberedning utsågs:
Jacqueline Rivero Amigo                      HH 22             1 år                     Omval (2024)
 
§19 Hänskjutna frågor och inkomna motioner
Styrelsen har fått in en motion gällande montering av studsmatta från Magnus Lund till stämman. Stämmans alla deltagare enades om att rösta nej till förslaget och därför har stämman valt att avslå motionen.
 
§21 Övrigt
Installationen av ladd stolpar är nu färdigställd och kommer att kunna utnyttjas från och med 2023-06-01.
 
§22 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade stämman.
Stämmans protokoll kommer att läggas ut på föreningens hemsida.
www.hasthagen.netDownload

Årsstämman 2021 och annan information

Med anledning av Covid 19 har styrelsen i samråd med Riksbyggen beslutat att poströsta detta året istället för att hålla föreningsstämma.

Årsredovisningen och andra poströstningshandlingar kommer under April månad när Riksbyggen är färdiga med dem.

Liten påminnelse: Parkering på gården är tillåtet i högst 1 timme endast för medlemmarna. Vänligen meddela era bekanta och släktingar att parkering på gården är tillåtet i endast 15 minuter. Ska dem stanna längre får dem använda besöksparkeringen med tillstånd. Controlla har höjt  deras aktivitet på gården och för att slippa böter kan vi alla börja respektera dessa regler.

Underhållsplan för 2021:

Rengöring av avlopp: Cleanpipe- Klart

Takspolning: EDVINS Bygg & Fastighetsservice AB

Fasadtvätt: EDVINS Bygg & Fastighetsservice AB

Spola hängrännor samt stuprör: EDVINS Bygg & Fastighetsservice AB

Byta sand i sandlådan: EDVINS Bygg & Fastighetsservice AB

Målning av balkonräcken fram och baksidan: EDVINS Bygg & Fastighetsservice AB

Oljning trappor samt loftgång: Medlemmarna fixar själva, styrelsen köper in material.

Till samtliga medlemmar på Hästhagen
§ Nyvalda styrelsemedlemmar:
Lalith De Silva, HH 24 (Ordförande)
Cecilia Dahlberg, HH 32 (Ledamot/Vice Ordförande)
Niklas Bryngelsson, HH 42 (Ledamot/Webbansvarig)
Shien Jamal Rezaii, HH 44 (Ledamot/Sekreterare)
Vladimir Guerra Fassio, HH 18 (Suppleant)
Stämmans protokoll kommer finnas på föreningens hemsida snart.   www.hasthagen.net
§ Rökning
Vi har sedan innan informerat om reglerna gällande rökning och fimpning i föreningen men vi har inte sett någon förbättring kring problemet. Detta måste omedelbart förändras och vi kan inte längre acceptera cigarettfimpar på gården. För allas trivsel bör alla ta hänsyn till de regler som vi har i föreningen och vi ber er därför att meddela även era gäster och släktingar som besöker gården.
Passiv rökning är också ett problem på gården och är inte heller acceptabelt. Tänk på era grannar som inte röker och håll er en bit bort om ni befinner er i närheten av någon granne.
§ Sophantering
Vi har noterat flertalet gånger att sopor som ska slängas i Moluckerna ligger kvar på marken utanför. Vänligen var noggranna med att ta med nycklar för att kunna öppna Moluckerna och slänga soporna istället för att skräpa ner vår fina gård. Notera att stora föremål och kartonger inte får slängas i Moluckerna. Vi hänvisar er till Rappedalen istället.
§ Grillning
Vi har under stämman fattat beslut gällande ute grillning. Det är förbjudet att grilla nära husfasaden. Vänligen håll er minst på 2-3 meter ifrån husfasaden och detta för brandsäkerhetens skull. Vissa av medlemmarna i föreningen får även besvär med röken som orsakas av grillning. När det gäller medlemmar som bor på övervåning kan de använda bara el grill för allas säkerhet.
§ Parkering
Parkering på gården är tillåten i högst en timme. Vid längre parkering finns det risk att få böter. Vid besöksparkering måste tillstånd finnas i bilen.
Mvh,   Styrelsen     BRF  Gunnareds kyrkby